Gældende vedtægter godkendt på ekstraordinær generalforsamling 18. april 2010

G R U N D E J E R F O R E N I N G E N   E G E M O S E G Å R D

V E D T Æ G T E R

  

§ 1.                Foreningens navn er „Grundejerforeningen Egemosegård“. Dens område omfatter 66 parceller, vejarealer, stier, regnvandsbassin og fællesarealer, udstykket fra matr.nr. 2 t Udsholt by, samt 52 parceller af matr.nr. 2 ch Udsholt by.

Dens hjemsted er Udsholt by, Blistrup sogn.

 

§ 2.                Grundejerforeningen er stiftet i henhold til tinglyst deklaration på det foran omtalte areal og foreningen har til formål i overensstemmelse med den nævnte deklaration at varetage medlemmernes fællesinteresser med hensyn til deres ejendomme, jf. ordensreglementet § 1.

  

§ 3.                Foreningen er upolitisk og kan efter generalforsamlingsbeslutning tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i samme kommune, ligesom foreningen kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.  Medlemspligt har alle grundejere, som er retmæssige ejere af de ovennævnte parceller af omhandlede matr. nr.  Ved ejerskifte træder den/de nye ejer/e i stedet med de pligter og rettigheder medlemskabet indebærer.

 

§ 4.                Når et medlem afhænder sin parcel eller på anden måde ophører med at være ejer af den, er han/hun dermed ophørt med at være medlem af foreningen og han/hun kan intet krav gøre gældende på foreningens formue.  Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser i foreningen. 

Ejerskifte skal anmeldes til foreningen af såvel sælger /køber og indtil dette har fundet sted, hæfter sælgeren for kontingentet.

  

§ 5.                Medlemmer er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i den i pkt. 2 nævnte deklaration.

Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i henhold til den omtalte deklaration.  Medlemmerne har pligt til at bekæmpe frøspredende ukrudt på parcellerne samt vedligeholde rabatterne langs vejene samt stier ud for de enkelte parceller.  Bekæmpelse skal være foretaget i henhold til de i Hegnsloven vedtagne bestemmelser om tidspunkter. 

Såfremt ovenstående forsømmes, kan rensning og vedligeholdelse blive iværksat af foreningen for medlemmets regning.  Grundejerforeningen holder regnvandsbassin og følger op på vedligeholdelse af veje, stier og rabatter, etc.

 

§ 6.                Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår. Kontingentet, der opkræves ved fremsendelse via PBS/girokort pr den 1. februar, med sidste rettidige betaling 1 marts, betales for et år ad gangen, og med lige store beløb for hver enkelt parcel. Det påhviler bestyrelsen at udforme budgettet således, at der opkræves alt, hvad der skønnes rimeligt for at dække alle udgifter til vedligeholdelse af veje og

fællesarealer og til fælles forbedringer af enhver art, som måtte være vedtaget af generalforsamlingen, eller som efter bestyrelsens skøn anses for rimelige eller påkrævede.

Såfremt et medlem bliver i restance med hensyn til betaling af medlemskontingent, medfører dette, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og de i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger, herunder advokatsalær, behørigt er indbetalt.

 

§ 7.                Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent inden 1 måned efter forfaldsdato, og herefter 14 dage efter påkrav ikke har betalt beløbet, kan beløbet overgives til inkasso hos en advokat.

 

§ 8.                Foreningen hæfter for dispositioner, foretaget af bestyrelsen i henhold til generalforsamlingsbeslutning og gældende vedtægter. 

Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

 

§ 9.                Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf kun 2 må være helårsbeboere.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.  I ulige år vælges formand og sekretær, og i lige år vælges næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem.  Genvalg kan finde sted.  Desuden vælges for 1 år ad gangen en bestyrelsessuppleant, to revisorer og en revisorsuppleant.  Genvalg kan finde sted.

Et medlems ægtefælle/samlever er valgbar, selvom denne ikke er medskødeindehaver.  Kun et medlem til bestyrelsen er valgbar pr. parcel.  Ægtefælle/samlever kan ikke både være formand og kasserer eller kasserer og revisor. 

Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f. eks. assistance af advokat eller landinspektør.  Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af veje og fællesarealer mv. 

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men der tillægges bestyrelsen et passende vederlag for regnskabsåret som godtgørelse.  Vederlaget fastsættes af den ordinære generalforsamling.  Positive udgifter, bl.a. i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder honoreres efter regning.  Øvrige honorarer ydes i henhold til de af staten angivne takster.

 

§ 10.              Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.  

Foreningen tegner en bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. 

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsesmedlemmerne, dog ikke ægtefælle/samlever. 

Køb og salg af fast ejendom, der tilhører foreningen, skal vedtages ved stemmeflertal på den ordinære generalforsamling.

 

§ 11.              Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et bestyrelsesmedlem forlanger det.  Formanden eller i hans fravær, næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af stand til at forvalte sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med en suppleant.

Konstitueringen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

Såfremt formanden eller næstformanden kommer i mistillid hos den øvrige bestyrelse, skal den øvrige bestyrelse indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal tages stilling til om bestyrelsens mistillid skal medføre, at formanden/næstformanden skal træde tilbage og ny formand/næstformand vælges med simpelt flertal.

Såfremt hele bestyrelsen ønsker af en eller anden grund at nedlægge deres mandat, er de forpligtet til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal vælges en ny bestyrelse, og indtil ny bestyrelse er valgt, har de pligt til at fortsætte og foretage de nødvendige dispositioner i foreningen indtil ny bestyrelse er valgt.

Dersom formand eller næstformand i henhold til ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans/hendes afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer og dersom ingen ønsker modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.  Denne vælges ved simpelt flertal

Der føres en protokol over bestyrelsesmøderne.

 

§ 12.              Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden eller næstformanden, eller en fungerende formand, anerkendte udgifter.  Anerkendelsen skal foreligge skriftligt.  Kassereren fører medlemsfortegnelse og regnskab med indtægter og udgifter. 

Kassereren underskriver alle kvitteringer og kassebeholdning på mere end kr. 5.000,- skal indsættes på en konto i banken, og kontoen skal være klausuleret, således at kassereren kun kan hæve på kontoen i forbindelse med formand eller næstformand. 

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.  Årsregnskabet forelægges bestyrelsen af kassereren inden indkaldelse til generalforsamling.  Efter bestyrelsens godkendelse forelægges regnskabet for de af generalforsamlingen valgte revisorer.  Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 

§ 13.              Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægter.  

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første søndag i oktober. Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen og møder indkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen med simpelt flertal.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden. 

Ved afstemning har ejere af flere parceller én stemme for hver parcel, en parcel én stemme. 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 30 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.  Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal der samtidig med begæringens fremsættelse meddeles en dagsorden, der ønskes behandlet og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 4 uger efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.  Hvis ikke mindst 25 af de medlemmer, som har begæret en ekstraordinær generalforsamling afholdt, er til stede på denne, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

§ 14.              Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 

1.                   Valg af dirigent

2.                   Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår

                      3.                   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

                      4.                   Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og honorering af bestyrelse

                      5.                   Forslag fra medlemmer

                      6.                   Valg af formand (i ulige år)

                      7.                   Valg af næstformand (i lige år)

                      8.                   Valg af sekretær (i ulige år)

                      9.                   Valg af kasserer (i lige år)

                     10.                 Valg af medlemmer til bestyrelsen (i lige år)

                     11.                 Valg af suppleant til bestyrelsen (hvert år)

                     12.                 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år)

                     13.                 Eventuelt

 
Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes en i bestyrelsen 14 dage før den pågældende generalforsamling.

Alle generalforsamlinger afholdes i Nordsjælland.

Foreningens medlemmer kan stemme ved fuldmagt, dog kan et medlem ikke repræsentere mere end 3 medlemmer udover sig selv.

 

§ 15.              Alle valg og almindelige foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt når 1/3 af de tilstedeværende medlemmer kræver skriftlig afstemning. Der kan stemmes ved fuldmagt på generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære.

Til vedtægtsændring fordres, at mindst 50% af de stemmeberettigede skriftligt til bestyrelsen eller ved fremmøde afgiver stemme og at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes ikke for afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer, skriftligt til bestyrelsen eller ved fremmøde, stemmer for forslaget.

 

§ 16.              Der tages referat af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager. Referatet underskrives af dirigenten og et bestyrelsesmedlem.

 

§ 17.              De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte blive ændret i henhold til vedtægterne.

Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de i henhold til økonomisk eller anden art – ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtigelsens opfyldelse.

  

§ 18.              Såfremt kommunalbestyrelsen i henhold til deklarationens bestemmelser ønsker at vælge et medlem til grundejerforeningens bestyrelse, øges antallet af bestyrelsesmedlemmer tilsvarende.

Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

 

§ 19.              Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de samme regler, som gælder for vedtægtsændringer.

Forslaget skal tillige indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue samt om hvorledes der skal forholdes med fællesarealerne.  Foreningen kan dog ikke opløses så længe der påhviler den gældsforpligtelser og så længe de tinglyste deklarationer vedrørende grundejerforeningen ikke er slettet af tingbogen.

  

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.

 

Udsholt, den 18. april 2010