Årsregnskab for 2015

Godkendt på generalforsamlingen 2. okt.2016
                 

Regnskab 2014

Indtægter:                    
Kontingent               70.800,00   71.400,00
Udbytte, renter og gebyrer (opl. til ejendomsmæglere mv,)       25.549,20   20.435,19
Kursdifference                 17.615,16
I alt               96.349,20   109.450,35
                     
For meget indbetalt kontingent               600,00
Kontorhold (porto, kontorartikler, hjemmeside m.m.)     940,00       2.688,41
                     
Gebyr (bank (incl. depot), Nets mv)       1.586,41       768,01
                     
Bestyrelsen (honorar (kr 2.300.- pr medlem), kommunikation, forplejning v. møder, kørsel m.v.)            
  13.726,94       14.972,95
                     
Vedligehold (græsslåning regnvandsbassin, rep. af veje m.v.)   14.875,00       7.750,00
                     
Diverse (generalforsamling, bestyrelsesansvarsforsikring, advokatbistand, m.v.)            
  6.269,79       4.182,36
                     
Ialt           37.398,14       30.961,73
                     
Kursdifference         27.643,18        
                     
Samlede udgifter             65.041,32   30.961,73
Underskud (-) / Overskud             31.307,88   78.488,62
                     
                     
Balance pr. 31. december 2015                
Aktiver: Kontantbeholdning     3,50          
  Nordea Indlån 0726xxxx     22.284,77          
  Nordea Indlån 0717xxxx     120.032,29          
  Nordea Depot     582.153,98          
                     
Skyldige poster                  
                     
Passiver pr. 1. januar 2015                  
  Kontantbeholdning       3,50        
  Nordea Indlån 0726xxxx       57.946,50        
  Nordea Indlån 0717xxxx       25.419,50        
  Nordea, Depot       609.797,16        
  Underskud (-)/overskud       31.307,88        
          724.474,54 724.474,54        
Revisors  erklæring:                  
Årsregnskabet 2015 er påtegnet den 10.07. 2016. Vi har revideret det af grundejerforeningen Egemosegård aflagte regnskab for perioden 01.01. - 31.12.2015. Vi har gennemgået foreningens bilag samt konstateret beholdningernes tilstedeværelse.
                     
Udsholt, den 10.07. 2016                  
                     
                     
Birgitte Pedersen         Peter Jensen      
revisor           revisor        
                     

Originalen er underskrevet.

 

Grundejerforeningen 

EGEMOSEGÅRD

 

 

Årsregnskab for 2014

Godkendt på generalforsamlingen 4. okt.2015

 

 

                  Regnskab 2013
Indtægter:                    
Kontingent               71.400,00   70.800,00
Udbytte, renter og gebyrer (opl. til ejendomsmæglere mv,)       20.435,19   19.189,18
Kursdifference             17.615,16    
I alt               109.450,35   89.989,18
                   
Udgifter:                    
For meget indbetalt kontingent       600,00        
                   
Kontorhold (porto, kontorartikler, hjemmeside m.m.)   2.688,41       1.314,00
                   
Gebyr (bank (incl. depot), Nets mv)       768,01       1.484,03
                   
Bestyrelsen (honorar (kr 2.300.- pr medlem), kommunikation, forplejning v. møder, kørsel m.v.)            
  14.972,95       15.577,74
                   
Vedligehold (græsslåning, regnvandsbassin, rep. af veje m.v.)   7.750,00       9.500,00
                   
Diverse (generalforsamling, bestyrelsesansvarsforsikring, advokatbistand, gaver m.v.)            
  4.182,36       8.032,55
                   
Kursdifference                 16.645,86
                   
Samlede udgifter             30.961,73   52.554,18
Underskud (-) / Overskud           78.488,62   37.435,00
                     
Balance pr. 31. december 2014                
Aktiver: Kontantbeholdning     3,50          
  Nordea Foreningskonto     25.419,50          
  Nordea Indlån     57.946,50          
  Nordea Depot     609.797,16          
                     
Passiver pr. 1. januar 2014                
  Kontantbeholdning       12,50        
  Nordea Indlån       966,00        
  Danske Bank, Nets-konto     19.733,14        
  Danske Bank, Opsparingskonto     1.677,04        
  Danske Bank, netbank       107,36        
  Danske Bank, Depot       592.182,00        
  Underskud (-) / Overskud     78.488,62        
          693.166,66 693.166,66        
                     
Greve, den 7. marts 2015                
                     
Anette G. Iversen                  
Kasserer                    
                     
Revisors  erklæring:                  
Årsregnskabet 2014 er påtegnet den 12. juli 2015. Vi har revideret det af grundejerforeningen Egemosegård aflagte regnskab for perioden 01.01. - 31.12.2014. vi har gennemgået foreningens bilag samt konstateret beholdningernes tilstedeværelse.
                     
Udsholt, den 12. juli 2015                
                     
Birgitte Pedersen         Peter Jensen        
revisor           revisor        

 

Grundejerforeningen

EGEMOSEGÅRD

 

 

Årsregnskab for 2013

 

Resultatopgørelse: 2013   2012
Indtægter:      
Kontingenter 70.800,00   70.800,00
Kontingenter for 2011  -   1.800,00
Gebyrer: adresseændring, ejerskifte 600,00   1.000,00
Gebyr, fra ejendomsmæglere for foreningsoplysninger 1.000,00   1.000,00
Kursdifference på obligationer -   15.136,56
Renter af obligationer og bankindestående 17.589,18   10.643,51
Indtægter i alt 89.989,18   100.380,07
     
Udgifter:      
Ordinær generalforsamling 3.154,00   2.448,75
Porto 648,00   691,00
Kontorhold: kuverter, labels, patroner til printer, Gullestrup.net, hjemmeside mm 666,00   566,00
Servicegebyrer: Nets, netbank, depot 1.484,03   1.271,34
Gaver: revisionen, pedel skole, fødselsdag, dirigent GF, afskedsgave kassereren 1.219,55   853,95
Godtgørelse for kommunikation til bestyrelsen samt bestyrelseshonorar 12.500,00   10.000,00
Fortæring ved bestyrelsesmøder 2.434,74   2.028,85
Vedligeholdelse af området 9.500,00   7.466,88
Advokatudgifter, inddrivelse af kontingent     319,33
Bestyrelsesansvarsforsikring 3.659,00   3.566,86
Kursdifference obligationer 16.645,86    
Kørselsgodtgørelse til møder 643,00   1.017,00
Udgifter i alt 52.554,18   30.229,96
     
Balance:      
Aktiver:      
Kassebeholdning 12,50   152,50
PBS-konto, Danske Bank 19.733,14   43.869,78
Opsparingskonto, Danske Bank 1.677,04   1.674,95
Netbank, Danske Bank 107,36   2.462,65
Foreningskonto, Nordea 966,00    
Danske Invest, Dannebrog 592.182,00   528.908,16
Aktiver i alt 614.678,04   577.068,04
     
Passiver:      
Skyldige poster      
Chipkortcertifikat 175,00   0,00
Passiver i alt 175,00   0,00
     
Egenkapital:      
Egenkapital primo 577.068,04   506.917,93
Årets resultat 37.435,00   70.150,11
Egenkapital ultimo 614.503,04   577.068,04
     
Passiver og egenkapital i alt 614.678,04   577.068,04
     
Greve den 10. marts 2014      
     
Anette G. Iversen      
kasserer      
     
Revisors erklæring:      
Årsregnskabet 2013 er påtegnet uden benærkninger den 21. juli 2014. Vi har revideret det af Grundejerforeningen Egemosegård aflagte regnskab for perioden 01.01.-31.12.2013. Vi har gennemgået foreningens bilag samt konstateret beholdningernes tilstedeværelse.
     
Udsholt den 21. juli 2014      
     
Birgitte Pedersen Peter Jensen  
revisor revisor    

 

 

 

   

 

 

Grundejerforeningen

Egemosegård

     
   

Årsregnskab for 2012

     
           
           
           

Resultatopgørelse:

2012

 

2011

Indtægter:

 

Kr.

 

Kr.

Kontingenter

 

70.800,00

 

69.000

Kontingenter for 2011

1.800,00

   

Gebyrer: adresseændr., ejerskifte

1.000,00

 

400

Gebyr, fra ejendomsmæglere for foreningsoplysninger

1.000,00

 

1.000

Kursdifference på obligationer

       15.136,56

 

-

Renter af obligationer og bankindestående

10.643,51

 

28.340

Indtægter i alt

 

100.380,07

 

98.740

           

Udgifter:

 

Kr.

 

Kr.

Ordinær generalforsamling

         2.448,75

 

2.630

Porto

   

            691,00

 

1.370

Kontorartikler: kuverter, labels, patroner til farveprinter

            371,00

 

343

Gullestrup.net, hjemmeside, DK hostmaster

            195,00

   

Servicegebyrer: Nets, netbank

            949,84

 

1.405

Servicegebyr, depotgebyr

            321,50

   

Gaver: revisionen, pedel skole, fødselsdag, dirigent GF

            853,95

 

288

Godtgørelse for kommunikation til bestyrelsen

         1.000,00

 

1.000

Bestyrelseshonorar

         9.000,00

 

9.000

Fortæring ved bestyrelsesmøder

         2.028,85

 

2.340

Vedligeholdelse af området:  græsslåning,

         7.466,88

 

3.000

bomme Skovager, rensning af brønde Skovager/Bomager

 -

   

Hajtænder Tofteager

 -

 

705

Advokat M. Philip, betalt for kopi af tingbogsattest

   

295

Advokat udgifter hjælp til kontingent opkrævning

            319,33

   

Bestyrelsesansvarsforsikring

         3.566,86

 

3.500

Kursdifference obligationer

   

7.536

Kørselsgodtgørelse til møder

         1.017,00

 

755

Udgifter i alt

 

       30.229,96

 

34.167

           

Resultat - overskud

       70.150,11

 

64.573

           

Balance:

 

2012

 

2011

Aktiver:

 

Kr.

 

Kr.

Kassebeholdning

 

            152,50

 

                   77

Nets-konto

 

       43.869,78

 

         105.003

Danske Basis+  Ophævet

 -

 

             1.555

Opsparingskonto

 

         1.674,95

 

             1.672

Netbank/giro

 

         2.462,65

 

             1.816

Obligationer, Danske Invest Dannebrog

    528.908,16

 

         396.794

Aktiver i alt

 

    577.068,04

 

         506.917

           

Passiver:

       

Skyldige poster:

     

3 parceller mangler af indbetale kontingent for 2011

   

             1.800

Aktiver i alt:

 

0,00

 

1.800

           

Egenkapital:

       

Egenkapital primo

    506.917,93

 

         440.545

Årets resultat

 

       70.150,11

 

           64.572

Egenkapital ultimo

    577.068,04

 

         505.117

           

Passiver og egenkapital i alt

    577.068,04

 

         506.917

           
   

Helsinge, den   2013

     
           
           

Bodil Bannebjerg

       

kasserer

       
           

Revisors erklæring:

     

Årsregnskabet 2012 er påtegnet uden bemærkninger den      2013.  Vi har

revideret det af Grundejerforeningen Egemosegård aflagte regnskab for perioden

01.01.-31.12.2012.  Vi har gennemgået foreningens bilag samt konstateret

beholdningernes tilstedeværelse.

     
           

Helsinge, den     2013

     
           
           

Birgitte Pedersen

Peter Jensen

   

revisor

   

revisor