Referat fra ordinær generalforsamling

søndag d. 1. oktober 2017

 

1.   Valg af dirigent

       Efter formandens velkomst blev Søren Girbo valgt som dirigent. Han kunne konstatere, at

       generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

       24 parceller var repræsenteret.

 

2.   Beretning

       Formanden knyttede nogle uddybende kommentarer til den udsendte bestyrelsesberetning:

       Indkaldelsen til generalforsamlingen blev sendt ekstra tidligt ud i år p.gr.a. den træge post-  

       gang.

       Der var en hilsen fra næstformanden, som var på udlandsrejse og derfor ikke kunne deltage.

       Som ønsket på sidste års generalforsamling er ”Vis hensyn” blevet uddelt til alle parceller

       igen i år.

       Det er ligeledes blevet undersøgt, hvordan kommunen stiller sig til spørgsmålet, om der skal

       være hegn om regnvandsbassinet. Kommunen foretrækker, at det ikke er indhegnet.

       Bestyrelsen har valgt at udsende informationen om ”Nabohjælp” til alle, og derefter lade

       det være op til hver enkelt vej at beslutte, om det skal etableres.

       Der er bestilt reparation af 3 huller på Arupsvej, men for at holde udgiften nede, bliver det ud-

       ført, når firmaet har andet arbejde i nærheden. Formanden har rykket for nylig.

       Endnu en gang opfordrede formanden til, at beboerne oplyser deres e-mailadresser, så mere

       kommunikation kan foregå ad denne vej. Indkaldelse til generalforsamlingen ad elektronisk vej

       kræver dog en vedtægtsændring, som måske snart er værd at overveje?

       Formanden takkede først beboerne for en dejlig rolig og problemfri sommer og dernæst besty-

       relsen for det gode samarbejde.

       En parcelejer nævnede den dårlige asfalt på Skovager. Formanden svarede, at Skovager er an-

       lagt senere end de andre veje og desværre er udført med et dårligere underlag.

       Det blev nævnt, at det er vigtigt, at asfaltarbejde udføres på den rigtige måde. Man skal måske

       forespørge i firmaet, der skal udføre arbejdet, hvordan de har tænkt sig at gøre det.

       Der vil blive indhentet tilbud på revneforsegling på Skovager.

 

       Beretningen blev herefter godkendt.

 

3.    Regnskab 2016

       Kassereren indledte med at fortælle, at kurstabet på 27.000 kr. i 2015 var vendt til et overskud

       på 108 kr. i 2016 og pr. 30. sept. 2017 var det på 601 kr.

       I både 2016 og 2017 har alle betalt kontingent, og der har ikke været brug for advokathjælp.

       Angående kontingentets størrelse kunne hun oplyse, at man i nabogrundejerforeningen beta-

       ler 1.500 kr. om året.

 

       En parcelejer mente ikke, at bestyrelsen skulle påtage sig ansvaret for foreningens formue og

       opfordrede til at lade pengene stå kontant for ikke at risikere at tabe et stort beløb.

       Hertil svarede kassereren, at det var Nordeas klare råd, at lade beløbet stå, som de gjorde.

       Efter lidt yderligere debat blev regnskabet godkendt.

 

4.   Budget 2018

       Der blev sidste år fremsat ønske om, at budgettet blev opstillet i lodrette spalter budget/rea-

       liseret for tre år, så det var mere gennemskueligt.

       Lis fortalte, at hun nu havde høstet erfaring i 2017 og fra 2018 ville se på budgettet og arbejde

       på at gøre det mere gennemskueligt.

       Budgettet blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.

 

5.   Forslag fra medlemmerne

       Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

 

6.   Valg til medlemmer af bestyrelsen

       Formanden Henrik Bo Christiansen og sekretæren Bente Girbo var på valg.

       De var begge villige til genvalg og blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

 

7.   Valg til suppleant til bestyrelsen

       Hanne Eriksson var villig til genvalg og blev enstemmigt valgt uden modkandidat.

 

8.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

       Birgitte Pedersen, Peter Jensen og Henning Jørgensen var alle villige til genvalg og blev

       enstemmigt genvalgt uden modkandidater.

 

9.   Eventuelt

       I fortsættelse af debatten i pkt. 3 blev der blev afholdt en vejledende afstemning blandt alle fremmødte    

       om anbringelse af foreningens formue.

       2 stemte for at anbringe pengene kontant

       33 stemte for at lade pengene stå uforandret

       Bestyrelsen undlod at stemme.

 

       Kassereren oplyste, at hun ville finde ud af, hvordan investeringen er sammensat.

 

       Formanden har bedt om at få sat bommene på Tofteager fast i den rigtige højde, efter

       at de flere gange har været taget op og sat ned igen i forskellige højder.

 

       Formanden takkede dirigenten og grundejerne for en god generalforsamling.

        Original dokument er underskrevet af dirigent Søren Girbo.

       

 

 

 

Grundejerforeningen Egemosegård

 

Referat fra ordinær generalforsamling

Søndag d. 2. oktober 2016

1.       Valg af dirigent

Efter formandens velkomst blev Søren Girbo valgt som dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var 22 parceller repræsenteret.

 

2.       Beretning

Formanden gennemgik den udsendte bestyrelsesberetning om arbejdet i det forløbne år. Han knyttede et par uddybende kommentager til den. Herunder bl.a. omkring regnvands-bassinnet, som i år har vist sin værdi, da der i perioder har stået op til en halv meter vand. Endvidere vedrørende tilladt hastighed i området:

der er bl.a. sat byzoneskilt op ved Damgårdsåsen, og tilladt hastighed er sat til 50 km på omkringliggende veje (NB! 60 km skiltene er fjernet).

Alting er kørt smooth i denne sæson og tak for det.

Formanden takkede bestyrelsen for arbejdet og specielt Anette, som nu har valgt at stoppe.

Der kom et spørgsmål til formanden om brug af et bål-fad kunne medtages i VIS HENSYN? Det vil blive taget med til næste år.

 

3.       Regnskab 2015 og budget 2017

Kasseren begyndte med at spørge revisorerne om bogføringen var udført korrekt, hvilket blev bekræftet. Herefter blev alle poster gennemgået. Der var en del spørgsmål og kommentarer til regnskabet bl.a. brugen af ordet passiver – som fremover vil blive betegnet egenkapital. Birgitte (revisor) nævnte, at hun fandt det positivt, at posterne blev specificeret som hidtil.

Der blev spurgt til, om der blev foretaget løbende vurdering af værdipapirerne, da der i indeværende periode – 2015 – har været et stort tab på disse for første gang i mange år, samt om der bliver foretaget rådgivning af f.eks. Nordea. Der foretages ikke rådgivning af Nordea til foreningen, hvilket måske kan være en god ide fremover. Birgitte spurgte om, det måske kunne være en ide løbende at spørge på generalforsamlingen om vi fortsat skal have beløbet stående i værdipapirer.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Budgettet blev gennemgået og også til dette var der indspil til forbedringer fra forsamlingen. Renter og gebyrer – herunder fra ejendomsmæglerne – bør medtages. Porto: Grundet den høje portopris bør det henstilles til ALLE, at det er muligt at bruge mail. Det blev nævnt, at gode indspil til ændringer bør stilles som forslag, når de berører alle. Så det må gøres til næste generalforsamling.

 

4.     Behandling af indkomne forslag

Der er hverken fremsat forslag fra bestyrelsen eller indkommet forslag fra grundejerne.

 

 

6.       Valg til bestyrelsen

Dette år er der tale om valg af næstformand, medlem til bestyrelsen og kasserer. Både næstformanden (Helle) og medlemmet til bestyrelsen (Frank) blev genvalgt. Anette Iversen, som har været kasserer de seneste år har valgt at stoppe. I hendes sted blev Lis Bertelsen fra Skovager 14 valgt ind.

 

7.       Valg af suppleant til bestyrelsen

Som suppleant til bestyrelsen blev Hanne Eriksson genvalgt.

 

8.       Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Birgitte Pedersen, Peter Jensen og Henning Jørgensen blev enstemmigt genvalgt.

 

9.       Eventuelt

Her kom det frem, at der fortsat er problemer med cement i afløbet fra en vejbrønd på Skovager. Ved spuling fra kommunens side kom der en masse salamander og frøer op i en anden vejbrønd. Så nu må bestyrelsen altså se på denne sag (som lovet før).

Der kom indsigelse på ”stilletiden” i VIS HENSYN, da det kan være vanskeligt at overholde, hvis man har håndværker på. Forslag til ændring skal fremsættes som forslag til generalfor-samlingen. Det er grundejers pligt at overholde reglerne.

Spørgsmål om hvorvidt regnvandsbassinet bør indhegnes, så det er sikret mod børn, bør undersøges af bestyrelsen. Det var et ønske fra Gærdeagers side, at VIS HENSYN bliver uddelt til alle til den nye sæson (til PÅSKE)

 

10.   Formanden takkede dirigenten og grundejerne for det gode og aktive fremmøde.

 

Den 2. oktober 2016

Original er underskrevet af:

Dirigent - Søren Girbo

 

Nuværende bestyrelse:

Formand - Henrik Bo Christiansen

Næstformand – Helle M. Pedersen

Kasserer – Lis Berthelsen

Sekretær – Bente Girbo

Bestyrelses medlem – Frank Pedersen

______________________________________________________________________________

 

Referat af ordinær generalforsamling

søndag d. 4. oktober 2015

 

1.          Valg af dirigent

            Formanden bød velkommen, og Søren Girbo, der blev valgt som dirigent, kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

            23 parceller var repræsenteret.

 

2.          Beretning

             Det har været et roligt år. Formanden blev i efteråret orienteret om, at der skulle spules

             kloakker, men det blev oplyst fra firmaet, at der ingen fare var for, at der ville komme skader

             der i husene.

             Helle har været til et møde i kommunen med emnet ”For meget regnvand i sommerhus om-

             råder”. Vi har et regnvandsbassin i området, som fungerer fint.

             Bassinets græs har igen i år været slået af Morten.

             Alle har betalt kontingent i år.

             Portoen stiger fra nytår til 19 kr. for et almindeligt brev, og vi vil derfor fremover bruge

             hjemmesiden til meddelelser. Som følge af et ønske på sidste års generalforsamling var ind-

             kaldelsen til dette års generalforsamling også lagt på hjemmesiden.

             Bestyrelsen har kun modtaget få klager, som har drejet sig om græsslåning udenfor de

             tilladte tidspunkter og opsættelse af nogle skilte. Alt er løst i mindelighed.

             Alle nye ejere modtager et ”Velkomstbrev” indeholdende foreningens vedtægter, ordens-

             reglement, deklaration, referat fra seneste generalforsamling, seneste godkendte regn-

             skab, ”Vis hensyn”, takstblad og fortegnelse over bestyrelsens medlemmer.

   

             Formanden takkede for fremmødet og bestyrelsen for godt samarbejde.

 

             En enkelt parcelejer fortalte, at der stadig er problemer med drænet ved Skovager 29 på

             grund af cementslam. Formanden bad ejeren om at vende tilbage, hvis problemet bliver     

             værre.

 

             Herefter blev beretningen godkendt.

 

3.          Regnskab for 2014 og budget for 2015

             Anette gennemgik regnskabet. Der var ingen spørgsmål hertil.

             Birgitte roste på revisorernes vegne det meget gennemskuelige regnskab.

             Budgettet for 2016 blev derefter gennemgået, og der var heller ingen spørgsmål hertil.

             Regnskab og budget blev godkendt.

 

4.             Forslag fra bestyrelsen

                Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

 

5.             Forslag fra medlemmerne

                Der var ingen forslag fra medlemmerne.

 

6.             Valg til bestyrelsen

                Formanden Henrik Bo Christiansen og sekretæren Bente Girbo var på valg.        

                Begge var villige til genvalg og blev enstemmigt genvalgt.

 

7.             Valg af suppleant til bestyrelsen

                Hanne Eriksson var villig til genvalg og blev enstemmigt genvalgt.

 

8.             Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

                Birgitte Pedersen, Peter Jensen og Henning Jørgensen var villige til genvalg og blev

                enstemmigt genvalgt.

 

9.             Eventuelt

                En ny ejer stillede spørgsmål til regnvandet og regnvandsbassinet.

                Formanden svarede, at regnvandet siver ned i egne faskiner og forklarede, hvordan

                drænrørenes forløb er i området ved deres parcel.

                En anden parcelejer nævnte, at farten på Arupsvej er meget høj. Om der havde været

                talt om vejbump? Formanden svarede, at det havde været diskuteret gennem 40 år. For

                2 år siden indhentede bestyrelsen endnu et tilbud på bump, men da der samtidig skal

                etableres belysning, vil det blive meget dyrt og blev derfor nedstemt. Der kræves også

                lys på en chikane.

                I foreningens ordensreglement står, at der må køres 30 km i området. Vi kører nok alle

                mere, påpegede næstformanden. Det må være op til os selv at holde farten nede.

                Dirigenten mindede om, at politiet har afslået vores ønske om at få opsat fartskilte. Der

                gælder 50 km fartbegrænsning i området.

                Det blev nævnt, at der intet byskilt er, når man kører ind i området fra Damgårdsåsen.

                Bestyrelsen vil prøve at skrive til kommunen og høre, om der kan opsættes et byskilt.

 

                Formanden takkede for god ro og orden og præsenterede smørrebrødet, som i år kom

                fra Brugsen i Blistrup, da skolen sidste år nedlagde kantinen.

 

 

Den 4. okt. 2015

 

Originalen er underskrevet af dirigenten.

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling

søndag d. 5 oktober 2014

 

 

 

1.      Valg af dirigent

Formanden bød velkommen, og Søren Girbo, der blev valgt som dirigent, kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

14 parceller var repræsenteret.

 

2.      Beretning

Formanden gennemgik den udsendte bestyrelsesberetning og knyttede forskellige kommentarer hertil, bl.a. at det ville beløbe sig til ca. 300.000 kr. at få etableret vejbump incl. lys og pullerter på Arupsvej, at det er vigtigt at holde øje med, om man har høje træer på grunden, som kan vælte og forårsage skade i forbindelse med en storm, og at det er vigtigt at huske at oplyse adresseændringer / emailadresser.

Der var en kort debat omkring asfalteringen af Arupsvej på begge sider af vores del af vejen.

Et medlem udtrykte ønske om, at indkaldelsen til generalforsamlingen også lægges på hjemmesiden.

Der blev udtrykt bekymring over meget høje træer på nogle parceller, og der blev spurgt om foreningen kunne være behjælpelig med at se på nogle træer i skellet til nabogrundejerforeningen. Formanden lovede at se på det sammen med grundejeren.

Endelig blev det også foreslået, at eventuelle indkomne forslag fra medlemmerne kunne lægges på hjemmesiden, så alle kunne gøre sig bekendt med dem inden generalforsamlingen.

Beretningen blev derefter godkendt.

 

3.      Regnskab for 2013 og budget for 2015

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab og det nye budget og fik ros for en klar og forståelig gennemgang.

Det blev foreslået, at vi i lighed med andre foreninger fremover i budgettet sætter indtægter og renter fra gebyrer til 0 kr.

Igen i år blev der spurgt til den store kassebeholdning, og svaret var, at foreningen er ved at spare op til asfaltering af alle veje, uden at det vil medføre en stor ekstraudgift for parcelejerne.

Derefter blev regnskabet og budgettet godkendt.

4.       Indkomne forslag

Der var hverken forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

 

6.      Valg til bestyrelsen

I år var næstformand Helle Pedersen, kasserer Anette Iversen og bestyrelsesmedlem Frank Pedersen på valg. Alle blev enstemmigt genvalgt.

 

7.      Valg af suppleant til bestyrelsen

Hanne Eriksson blev enstemmigt genvalgt.

 

8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Birgitte Pedersen, Peter Jensen og Henning Jørgensen blev enstemmigt genvalgt.

 

9.      Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt

 

Formanden  takkede for fremmødet og bestyrelsen for årets arbejdsindsats.

Der var opbakning til næste år at gøre forsøg på at organisere spisning som de foregående år.    

 <signeret af Søren Girbo, dirigent og Bente Girbo, referent>

 

 

 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling

Søndag d. 6. oktober 2013

1.     1. Valg af dirigent

Efter formandens velkomst blev Kåre Theilmann valgt som dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 24 parceller var repræsenteret.

 

2.     2. Beretning

Formanden gennemgik den udsendte bestyrelsesberetning om tiltag i det forløbne år. Han knyttede et par uddybende kommentarer til den, bl.a. med hensyn til indbetaling af kontingent - hellere tage kontakt til kasserer og få en ordning med hensyn til betaling end undlade at betale kontingent.

Der var ingen spørgsmål til beretning. Den blev dernæst taget til efterretning.

 

3.     3. Regnskab for 2013 og budget for 2014

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2012. Der blev fremsat kommentar vedrørende størrelsen af bankbeholdningen. Grundejerforeningen er i færd med at spare op til asfaltering af alle veje. Omkostningen til dette forventes mindst at beløbe sig til 750.000,-.

Der var ikke andre spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Det blev derfor enstemmigt godkendt.

Dernæst gennemgik kassereren budgettet for 2014. Herefter blev budgettet godkendt.

 

4.     4. og 5.  Behandling af indkomne forslag

Der er hverken fremsat forslag fra bestyrelsen eller indkommet forslag fra grundejere.

 

6.     6. Valg til bestyrelsen

Dette år var der tale om valg af formand, sekretær og et medlem til bestyrelsen for 1 år (kasserer)

Formand og sekretær var villige til genvalg og blev enstemmigt genvalgt. Bodil Bannebjerg – kasserer gennem mange år holder op. I hendes sted blev Anette Iversen (suppleant), som siden foråret har deltaget side om side med Bodil, enstemmigt valgt for et år.

 

7.     7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Som ny suppleant til bestyrelsen blev Hanne Eriksson enstemmigt valgt.

 

8.     8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Birgitte Pedersen, Peter Jensen og Henning Jørgensen blev enstemmigt genvalgt.

 

9.     9. Eventuelt

Der blev foreslået at undersøge, hvad det koster at etablere bump på Arupsvej, hvor der køres alt for hurtigt. For nyligt blev en hund påkørt med døden til følge, en løber nær ramt af en bilist, der kørte alt for hurtigt. Bestyrelsen vil undersøge hvad etablering af bump/opsætning af skilte/belysning på vejen vil koste.

Der blev endvidere forespurgt til brug af NABOHJÆLP, hvilket formanden kunne bekræfte er en god idé at hver vej etablerer. Erfaringer så langt - med nabohjælp på Digeager - har været positive.

 

10 10.   Formanden takkede dirigenten og grundejerne for det gode fremmøde og afsluttede møde med en tak til bestyrelsen for det gode samarbejde. Herefter var der uddeling af gave til kasserer og fællesspisning.

 

Den 6. oktober 2013

<signeret af Kåre Teilmann, dirigent og Helle Pedersen, referent>

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling

Søndag d. 7. oktober 2012

 

1.     Valg af dirigent

Efter formandens velkomst blev Søren Girbo valgt som dirigent, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 25 parceller var repræsenteret.

 

2.     Beretning

Formanden gennemgik den udsendte bestyrelsesberetning om tiltag i det forløbne år. Han knyttede et par uddybende kommentarer til den, bl.a. med hensyn til indbetaling af kontingent - hellere tage kontakt til kasserer og få en ordning med hensyn til betaling end undlade at betale kontingent. Endvidere nævnte formanden at bestyrelsen har besluttet at udsætte kantskæring til næste år.

 

Der var ingen spørgsmål til beretning. Den blev dernæst taget til efterretning.

 

3.     Regnskab

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2011.

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Det blev derfor enstemmigt godkendt.

 

4.     Dernæst gennemgik kassereren budgettet for 2013.

Der var fra deltagerne spørgsmål til rentebeløbets størrelse, da det var sat meget lavt i forhold til renteindtægten både i 2010 og 2011. Kassereren svarede, at det skyldes, at der er lagt vægt på forsigtighed med hensyn til estimat af indtægterne.

Endvidere blev der stillet spørgsmål til forventede udgifter til kontorartikler. Her nævnte formanden at grundejerforeningen havde været begunstiget ved at have haft mulighed til gratis kopiering, papir og konvolutter indtil nu, men det var et spørgsmål om, hvornår dette ophørte.

Forsikringsstørrelsen er steget p.g.a. forsikringsselskabet er blevet opkøbt af nyt firma og prisen er blevet sat op.

Endelig blev størrelsen af kørselsudgifter, som er ca. 4 gange så høje i f.t. 2011 bragt op. Der er her tale om brug af forsigtighed, idet det ikke vides, hvor meget bestyrelsen er nødsaget til at køre.

 

Herefter blev budgettet godkendt.

 

5.     Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet andre forslag end de to bestyrelsen har fremsendt.

Forslag om kontingentnedsættelse

Bestyrelsen har forslået nedsættelse af kontingentet fra kr. 600,- til kr. 500. Kontingentet har i en længere årrække været på kr. 600,- og opsparingen, der skal anvendes til asfaltering af vejene har nået et pænt niveau.

En grundejer spurgte, hvad prisen for asfaltering af alle vejene vil være – og svaret fra bestyrelsen var ca. 750.000,- hvis det gøres samtidigt. Dernæst blev det nævnt, at flere grundejere havde oplevet at blive opkrævet et større beløb, da der senest blev asfalteret veje.

Opsparingen er slet ikke i denne størrelse på nuværende tidspunkt, at dette kan undgås.

 

Forslaget blev derfor nedstemt og kontingentet bliver fastholdt på kr. 600,-.

 

 

 

 

Forslag om øget bestyrelseshonorar

Bestyrelsen har foreslået bestyrelseshonoraret hævet, idet beløbet har været det samme de seneste 30 år.

 

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Budgettet vil herefter blive rettet, således at indtægterne vil tilsvare kontingent på kr. 600,- pr. parcel.

 

6.     Valg til bestyrelsen

Dette år var der tale om valg af næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem samt suppleant. Endvidere valg af revisorer.

 

Alle blev genvalgt.

 

7.     Eventuelt

Der blev rejst spørgsmål om rensning af vejbrønde på Skovager. Det vil bestyrelsen se på.

Der blev endvidere rejst spørgsmål m.h.t. meget vand (sø) som dannes på Tofteager, idet brønden ligger for højt. Dette kan der ikke gøres noget ved før ny asfaltering.

Formanden nævnte, at det er vigtigt at hver grundejer sørger for at rydde rabatterne ud for hver parcel både m.h.t. udhæng af grene og græs m.m. ved afløb.

Skovager 11 har problemer med hundeejere, som ikke fjernede efterladenskaber ved luftning. Det indskærpes, at følge ordensreglerne, her at hunde skal holdes i snor, og der renses efter dem.

Forslag fra en grundejer gik på, at hjemmesiden blev opdateret oftere, og at dokumenterne til general-forsamlingen blev lagt ind på hjemmesiden.

 

8.     Formanden afsluttede mødet, takkede dirigenten og grundejerne for det gode fremmøde. Endvidere takkede formanden bestyrelsen for det gode samarbejde.

<signeret af Søren Girbo, dirigent og Helle Pedersen, referent>