Referat fra ordinær generalforsamling

søndag d. 1. oktober 2017

 

1.   Valg af dirigent

       Efter formandens velkomst blev Søren Girbo valgt som dirigent. Han kunne konstatere, at

       generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

       24 parceller var repræsenteret.

 

2.   Beretning

       Formanden knyttede nogle uddybende kommentarer til den udsendte bestyrelsesberetning:

       Indkaldelsen til generalforsamlingen blev sendt ekstra tidligt ud i år p.gr.a. den træge post-  

       gang.

       Der var en hilsen fra næstformanden, som var på udlandsrejse og derfor ikke kunne deltage.

       Som ønsket på sidste års generalforsamling er ”Vis hensyn” blevet uddelt til alle parceller

       igen i år.

       Det er ligeledes blevet undersøgt, hvordan kommunen stiller sig til spørgsmålet, om der skal

       være hegn om regnvandsbassinet. Kommunen foretrækker, at det ikke er indhegnet.

       Bestyrelsen har valgt at udsende informationen om ”Nabohjælp” til alle, og derefter lade

       det være op til hver enkelt vej at beslutte, om det skal etableres.

       Der er bestilt reparation af 3 huller på Arupsvej, men for at holde udgiften nede, bliver det ud-

       ført, når firmaet har andet arbejde i nærheden. Formanden har rykket for nylig.

       Endnu en gang opfordrede formanden til, at beboerne oplyser deres e-mailadresser, så mere

       kommunikation kan foregå ad denne vej. Indkaldelse til generalforsamlingen ad elektronisk vej

       kræver dog en vedtægtsændring, som måske snart er værd at overveje?

       Formanden takkede først beboerne for en dejlig rolig og problemfri sommer og dernæst besty-

       relsen for det gode samarbejde.

       En parcelejer nævnede den dårlige asfalt på Skovager. Formanden svarede, at Skovager er an-

       lagt senere end de andre veje og desværre er udført med et dårligere underlag.

       Det blev nævnt, at det er vigtigt, at asfaltarbejde udføres på den rigtige måde. Man skal måske

       forespørge i firmaet, der skal udføre arbejdet, hvordan de har tænkt sig at gøre det.

       Der vil blive indhentet tilbud på revneforsegling på Skovager.

 

       Beretningen blev herefter godkendt.

 

3.    Regnskab 2016

       Kassereren indledte med at fortælle, at kurstabet på 27.000 kr. i 2015 var vendt til et overskud

       på 108 kr. i 2016 og pr. 30. sept. 2017 var det på 601 kr.

       I både 2016 og 2017 har alle betalt kontingent, og der har ikke været brug for advokathjælp.

       Angående kontingentets størrelse kunne hun oplyse, at man i nabogrundejerforeningen beta-

       ler 1.500 kr. om året.

 

       En parcelejer mente ikke, at bestyrelsen skulle påtage sig ansvaret for foreningens formue og

       opfordrede til at lade pengene stå kontant for ikke at risikere at tabe et stort beløb.

       Hertil svarede kassereren, at det var Nordeas klare råd, at lade beløbet stå, som de gjorde.

       Efter lidt yderligere debat blev regnskabet godkendt.

 

4.   Budget 2018

       Der blev sidste år fremsat ønske om, at budgettet blev opstillet i lodrette spalter budget/rea-

       liseret for tre år, så det var mere gennemskueligt.

       Lis fortalte, at hun nu havde høstet erfaring i 2017 og fra 2018 ville se på budgettet og arbejde

       på at gøre det mere gennemskueligt.

       Budgettet blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.

 

5.   Forslag fra medlemmerne

       Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

 

6.   Valg til medlemmer af bestyrelsen

       Formanden Henrik Bo Christiansen og sekretæren Bente Girbo var på valg.

       De var begge villige til genvalg og blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

 

7.   Valg til suppleant til bestyrelsen

       Hanne Eriksson var villig til genvalg og blev enstemmigt valgt uden modkandidat.

 

8.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

       Birgitte Pedersen, Peter Jensen og Henning Jørgensen var alle villige til genvalg og blev

       enstemmigt genvalgt uden modkandidater.

 

9.   Eventuelt

       I fortsættelse af debatten i pkt. 3 blev der blev afholdt en vejledende afstemning blandt alle fremmødte    

       om anbringelse af foreningens formue.

       2 stemte for at anbringe pengene kontant

       33 stemte for at lade pengene stå uforandret

       Bestyrelsen undlod at stemme.

 

       Kassereren oplyste, at hun ville finde ud af, hvordan investeringen er sammensat.

 

       Formanden har bedt om at få sat bommene på Tofteager fast i den rigtige højde, efter

       at de flere gange har været taget op og sat ned igen i forskellige højder.

 

       Formanden takkede dirigenten og grundejerne for en god generalforsamling.

        Original dokument er underskrevet af dirigent Søren Girbo.

       

 

 

 

Grundejerforeningen Egemosegård

 

Referat fra ordinær generalforsamling

Søndag d. 2. oktober 2016

1.       Valg af dirigent

Efter formandens velkomst blev Søren Girbo valgt som dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var 22 parceller repræsenteret.

 

2.       Beretning

Formanden gennemgik den udsendte bestyrelsesberetning om arbejdet i det forløbne år. Han knyttede et par uddybende kommentager til den. Herunder bl.a. omkring regnvands-bassinnet, som i år har vist sin værdi, da der i perioder har stået op til en halv meter vand. Endvidere vedrørende tilladt hastighed i området:

der er bl.a. sat byzoneskilt op ved Damgårdsåsen, og tilladt hastighed er sat til 50 km på omkringliggende veje (NB! 60 km skiltene er fjernet).

Alting er kørt smooth i denne sæson og tak for det.

Formanden takkede bestyrelsen for arbejdet og specielt Anette, som nu har valgt at stoppe.

Der kom et spørgsmål til formanden om brug af et bål-fad kunne medtages i VIS HENSYN? Det vil blive taget med til næste år.

 

3.       Regnskab 2015 og budget 2017

Kasseren begyndte med at spørge revisorerne om bogføringen var udført korrekt, hvilket blev bekræftet. Herefter blev alle poster gennemgået. Der var en del spørgsmål og kommentarer til regnskabet bl.a. brugen af ordet passiver – som fremover vil blive betegnet egenkapital. Birgitte (revisor) nævnte, at hun fandt det positivt, at posterne blev specificeret som hidtil.

Der blev spurgt til, om der blev foretaget løbende vurdering af værdipapirerne, da der i indeværende periode – 2015 – har været et stort tab på disse for første gang i mange år, samt om der bliver foretaget rådgivning af f.eks. Nordea. Der foretages ikke rådgivning af Nordea til foreningen, hvilket måske kan være en god ide fremover. Birgitte spurgte om, det måske kunne være en ide løbende at spørge på generalforsamlingen om vi fortsat skal have beløbet stående i værdipapirer.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Budgettet blev gennemgået og også til dette var der indspil til forbedringer fra forsamlingen. Renter og gebyrer – herunder fra ejendomsmæglerne – bør medtages. Porto: Grundet den høje portopris bør det henstilles til ALLE, at det er muligt at bruge mail. Det blev nævnt, at gode indspil til ændringer bør stilles som forslag, når de berører alle. Så det må gøres til næste generalforsamling.

 

4.     Behandling af indkomne forslag

Der er hverken fremsat forslag fra bestyrelsen eller indkommet forslag fra grundejerne.

 

 

6.       Valg til bestyrelsen

Dette år er der tale om valg af næstformand, medlem til bestyrelsen og kasserer. Både næstformanden (Helle) og medlemmet til bestyrelsen (Frank) blev genvalgt. Anette Iversen, som har været kasserer de seneste år har valgt at stoppe. I hendes sted blev Lis Bertelsen fra Skovager 14 valgt ind.

 

7.       Valg af suppleant til bestyrelsen

Som suppleant til bestyrelsen blev Hanne Eriksson genvalgt.

 

8.       Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Birgitte Pedersen, Peter Jensen og Henning Jørgensen blev enstemmigt genvalgt.

 

9.       Eventuelt

Her kom det frem, at der fortsat er problemer med cement i afløbet fra en vejbrønd på Skovager. Ved spuling fra kommunens side kom der en masse salamander og frøer op i en anden vejbrønd. Så nu må bestyrelsen altså se på denne sag (som lovet før).

Der kom indsigelse på ”stilletiden” i VIS HENSYN, da det kan være vanskeligt at overholde, hvis man har håndværker på. Forslag til ændring skal fremsættes som forslag til generalfor-samlingen. Det er grundejers pligt at overholde reglerne.

Spørgsmål om hvorvidt regnvandsbassinet bør indhegnes, så det er sikret mod børn, bør undersøges af bestyrelsen. Det var et ønske fra Gærdeagers side, at VIS HENSYN bliver uddelt til alle til den nye sæson (til PÅSKE)

 

10.   Formanden takkede dirigenten og grundejerne for det gode og aktive fremmøde.

 

Den 2. oktober 2016

Original er underskrevet af:

Dirigent - Søren Girbo

 

Nuværende bestyrelse:

Formand - Henrik Bo Christiansen

Næstformand – Helle M. Pedersen

Kasserer – Lis Berthelsen

Sekretær – Bente Girbo

Bestyrelses medlem – Frank Pedersen

______________________________________________________________________________

 

Referat af ordinær generalforsamling

søndag d. 4. oktober 2015

 

1.          Valg af dirigent

            Formanden bød velkommen, og Søren Girbo, der blev valgt som dirigent, kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

            23 parceller var repræsenteret.

 

2.          Beretning

             Det har været et roligt år. Formanden blev i efteråret orienteret om, at der skulle spules

             kloakker, men det blev oplyst fra firmaet, at der ingen fare var for, at der ville komme skader

             der i husene.

             Helle har været til et møde i kommunen med emnet ”For meget regnvand i sommerhus om-

             råder”. Vi har et regnvandsbassin i området, som fungerer fint.

             Bassinets græs har igen i år været slået af Morten.

             Alle har betalt kontingent i år.

             Portoen stiger fra nytår til 19 kr. for et almindeligt brev, og vi vil derfor fremover bruge

             hjemmesiden til meddelelser. Som følge af et ønske på sidste års generalforsamling var ind-

             kaldelsen til dette års generalforsamling også lagt på hjemmesiden.

             Bestyrelsen har kun modtaget få klager, som har drejet sig om græsslåning udenfor de

             tilladte tidspunkter og opsættelse af nogle skilte. Alt er løst i mindelighed.

             Alle nye ejere modtager et ”Velkomstbrev” indeholdende foreningens vedtægter, ordens-

             reglement, deklaration, referat fra seneste generalforsamling, seneste godkendte regn-

             skab, ”Vis hensyn”, takstblad og fortegnelse over bestyrelsens medlemmer.

   

             Formanden takkede for fremmødet og bestyrelsen for godt samarbejde.

 

             En enkelt parcelejer fortalte, at der stadig er problemer med drænet ved Skovager 29 på

             grund af cementslam. Formanden bad ejeren om at vende tilbage, hvis problemet bliver     

             værre.

 

             Herefter blev beretningen godkendt.

 

3.          Regnskab for 2014 og budget for 2015

             Anette gennemgik regnskabet. Der var ingen spørgsmål hertil.

             Birgitte roste på revisorernes vegne det meget gennemskuelige regnskab.

             Budgettet for 2016 blev derefter gennemgået, og der var heller ingen spørgsmål hertil.

             Regnskab og budget blev godkendt.

 

4.             Forslag fra bestyrelsen

                Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

 

5.             Forslag fra medlemmerne

                Der var ingen forslag fra medlemmerne.

 

6.             Valg til bestyrelsen

                Formanden Henrik Bo Christiansen og sekretæren Bente Girbo var på valg.        

                Begge var villige til genvalg og blev enstemmigt genvalgt.

 

7.             Valg af suppleant til bestyrelsen

                Hanne Eriksson var villig til genvalg og blev enstemmigt genvalgt.

 

8.             Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

                Birgitte Pedersen, Peter Jensen og Henning Jørgensen var villige til genvalg og blev

                enstemmigt genvalgt.

 

9.             Eventuelt

                En ny ejer stillede spørgsmål til regnvandet og regnvandsbassinet.

                Formanden svarede, at regnvandet siver ned i egne faskiner og forklarede, hvordan

                drænrørenes forløb er i området ved deres parcel.

                En anden parcelejer nævnte, at farten på Arupsvej er meget høj. Om der havde været

                talt om vejbump? Formanden svarede, at det havde været diskuteret gennem 40 år. For

                2 år siden indhentede bestyrelsen endnu et tilbud på bump, men da der samtidig skal

                etableres belysning, vil det blive meget dyrt og blev derfor nedstemt. Der kræves også

                lys på en chikane.

                I foreningens ordensreglement står, at der må køres 30 km i området. Vi kører nok alle

                mere, påpegede næstformanden. Det må være op til os selv at holde farten nede.

                Dirigenten mindede om, at politiet har afslået vores ønske om at få opsat fartskilte. Der

                gælder 50 km fartbegrænsning i området.

                Det blev nævnt, at der intet byskilt er, når man kører ind i området fra Damgårdsåsen.

                Bestyrelsen vil prøve at skrive til kommunen og høre, om der kan opsættes et byskilt.

 

                Formanden takkede for god ro og orden og præsenterede smørrebrødet, som i år kom

                fra Brugsen i Blistrup, da skolen sidste år nedlagde kantinen.